Modlitwa św. Klara z Asyżu

Nowenna do Ducha Świętego

22 maja 2020

Dzień 1 – piątek

Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu – z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. (J 16, 21-23)

Cieszcie się bardzo i radujcie, niech was napełnia ogromne wesele i radość duchowa. Wzgarda świata podobała się wam przecież bardziej niż zaszczyty, ubóstwo bardziej niż bogactwo doczesne, gromadzenie skarbów nie na ziemi, lecz w niebie, gdzie ani rdza, ani mól nie niszczy, a złodzieje nie wykopują i nie wykradną, dlatego w niebie czeka was nagroda bardzo wielka i zasłużyliście sobie dobrze na miano siostry, oblubienicy i matki Syna Najwyższego Ojca i chwalebnej Dziewicy. (z Listu świętej Klary)

Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo świętej Klary, prosimy Cię o Ducha Świętego, Dawcę radości, niech On uzdalnia nas do prawdziwej i głębokiej radości, również pośród codziennych trudów i zmagań. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duchu Święty, Dawco radości – zmiłuj się nad nami;

Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień 2 – sobota

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. (J 16 23-24)

Niech jedna drugiej z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby. Bo jeśli matka kocha i pielęgnuje swą córkę cielesną, to o ileż bardziej powinna siostra kochać i pielęgnować swą siostrę duchową! (z Reguły świętej Klary).

Dobry Ojcze, który troszczysz się o nas poprzez naszych braci i siostry, prosimy Cię, przez wstawiennictwo świętej Klary, o Ducha Świętego – Dawcę wdzięczności, niech Jego łaska uzdalnia nas do wdzięczności za dary duchowe i materialne, które każdego dnia otrzymujemy, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duchu Święty, Dawco wdzięczności – zmiłuj się nad nami;

Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień 3 – niedziela

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. (Mt 28, 18-19)

Z natchnienia Bożego zostałyście córkami i służebnicami najwyższego i największego Króla, Ojca niebieskiego i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, wybierając życie według doskonałości Ewangelii świętej (z Reguły świętej Klary).

Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo świętej Klary, prosimy Cię o Ducha Świętego – Dawcę więzi, niech On przemienia i uświęca wszystkie nasze relacje, uzdalniając nas do miłości ofiarnej, której wzór mamy w Trójcy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duchu Święty – Dawco więzi – zmiłuj się nad nami;

Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień 4 – poniedziałek

Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie – każdy w swoją stronę, a Mnie zostawicie samego. Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłem świat. (J 16, 31-33)

Siostry nie mające wykształcenia niech się o nie starają, lecz niech pamiętają, że nade wszystko powinny pragnąć mieć Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem, modlić się zawsze do Niego czystym sercem i mieć pokorę, cierpliwość w utrapieniach i chorobie oraz kochać tych, którzy nas prześladują, ganią i obwiniają (z Reguły świętej Klary).

Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo świętej klary, prosimy Cię o Ducha Świętego – Dawcę pokoju, niech On napełnia nim nasze serca, zwłaszcza w doświadczeniu słabości własnej oraz naszych bliskich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duchu Święty – Dawco pokoju – zmiłuj się nad nami;

Święta Klaro – módl się za nami.

Dzień 5 – wtorek

Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. (J 17, 4-5)

[Święty Franciszek] w przypływie wielkiej radości i oświecony przez Ducha Świętego, przepowiedział o nas to, co Pan potem spełnił: Chodźcie i pomóżcie mi w pracy przy klasztorze świętego Damiana, bo będą tu mieszkać panie, których sława i święte życie wielbić będzie naszego Ojca niebieskiego w całym Jego Kościele świętym. (z Testamentu świętej Klary)

Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo świętej Klary, prosimy Cię o Ducha Świętego – Dawcę uwielbienia, niech dzięki Jego obecności i działaniu, całe nasze życie będzie pieśnią uwielbienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duchu Święty – Dawco uwielbienia – zmiłuj się nad nami;

Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień 6 – środa

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. (J 17, 17-19)

Nikomu nie wierz, z nikim się nie zgadzaj, kto by cię chciał oderwać od tego postanowienia, kto by ci był zgorszeniem w drodze, abyś spełniła swe śluby wobec Najwyższego z taką doskonałością, z jaką cię powołał Duch Pański. (z Listu świętej Klary)

Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo świętej Klary, prosimy Cię o Ducha Świętego – dawcę prawdy. Niech On prowadzi nas do całej prawdy o Tobie i o nas samych. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duchu Święty – Dawco prawdy – zmiłuj się nad nami;

Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień 7 – czwartek

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem, i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich. (J 17, 25-26)

Z jakąż więc troskliwością, z jakąż gorliwością ducha i ciała powinnyśmy spełniać nakazy Boga i naszego Ojca, aby przy pomocy Pana oddać Mu talent pomnożony (z Testamentu świętej Klary)

Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo świętej Klary, prosimy Cię o Ducha Świętego – Dawcę wierności, niech On rozbudza naszą gorliwość i wierność, abyśmy pomnażali w nas owoce miłości otrzymywanej od Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duchu Święty – Dawco wierności – zmiłuj się nad nami;

Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień 8 – piątek

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?» Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham». (J 21,15)

Siostry, którym Pan dał łaskę, że mogą pracować, niech po tercji sumiennie i pobożnie oddają się pracy uczciwej i pożytecznej dla wspólnoty, tak aby pokonawszy lenistwo, jako nieprzyjaciela duszy, nie gasiły w sobie ducha świętej modlitwy i pobożności, któremu powinny służyć wszystkie sprawy doczesne. (z Reguły świętej Klary)

Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo świętej Klary, prosimy Cię o Ducha Świętego – Dawcę modlitwy, niech On uzdalnia nas do nieustannego trwania w dialogu miłości z Tobą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duchu Święty – Dawco modlitwy – zmiłuj się nad nami;

Święta Klaro – módl się za nami.

 

Dzień 9 – sobota

Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza. (J 7, 37-38)

Idź bezpieczna w pokoju, ponieważ będziesz mieć dobrą eskortę: Tego, który cię stworzył, zanim cię uświęcił; potem, gdy cię stworzył, posłał ci Ducha Świętego, zawsze strzegł cię jak matka swojego syneczka, którego kocha. Panie, bądź błogosławiony, Ty, któryś mnie stworzył” (święta Klara).

Dobry Ojcze, przez wstawiennictwo świętej Klary, dziękujemy Ci za Ducha Świętego – Dawcę życia. Niech Jego obecność i działanie pomaga nam żyć w Twojej łasce tu na ziemi, a kiedyś znaleźć się w Twojej bliskości w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Duchu Święty – Dawco życia – zmiłuj się nad nami;

Święta Klaro – módl się za nami.

 

oprac. Judyta Katarzyna Woźniak

Może Cię również zainteresować