Modlitwa św. Franciszek z Asyżu

Nowenna do św. Franciszka

25 września 2018

Dzień 1

O, jak chwalebne, święte i wielkie jest mieć w niebie Ojca! O, jak święte, pocieszające, piękne i godne po­dziwu jest mieć takiego Oblubieńca! O, jak święte i jak drogie, miłe, pokorne, da­rzące pokojem, słodkie, umiłowane i ponad wszystko upragnio­ne jest mieć takiego Brata i takiego Syna: Pana naszego Jezusa Chrystusa, który życie oddał za owce swoje. (1LW 11-13)

 

Święty Franciszku, wprowadzaj nas w zażyłą więź z dobrym Ojcem w niebie, który troszczy się o nas, z Duchem Świętym, Oblubieńcem, któremu dałeś się prowadzić, z Jezusem Chrystusem, Bratem, który nas odkupił.

Święty Franciszku – módl się za nami.

 

Dzień 2

Niczego bowiem na tym świecie nie mamy i nie widzimy cieleśnie z Najwyższego, jedynie Ciało i Krew, imiona i słowa, przez które zostaliśmy stwo­rzeni, i odkupieni ze śmierci do życia (1LD 3)

Święty Franciszku, pełen wiary w obecność Najwyższego w Eucharystii i Słowie, proś dla nas o tę łaskę, abyśmy zawsze chcieli karmić się Bogiem, który daje nam siebie samego.

Święty Franciszku – módl się za nami.

 

Dzień 3

Wysławiajcie Go, bo dobry i wywyższajcie Go w uczynkach waszych, bo po to posłał was na cały świat, abyście słowem i czynem dawali świadectwo Jego głosowi i przywiedli wszystkich do poznania, że oprócz Niego nie ma Wszechmocnego. (LZ 8-9)

Święty Franciszku, Twoje życie było uwielbieniem Boga Najwyższego, prosimy Cię, wstawiaj się za nami, aby i nasze słowa i czyny przynosiły chwałę Ojcu w niebie i pociągały braci do wiary.

Święty Franciszku – módl się za nami.

 

Dzień 4

Patrzcie na swoją godność, bracia kapłani, i bądźcie świętymi, bo On jest święty. I jak Pan Bóg ze względu na tę posługę uczcił was ponad wszystkich ludzi, tak i wy więcej od innych kochajcie Go, szanujcie i czcijcie. (LZ 23-24)

Święty Franciszku, z miłością i szacunkiem odnoszący się do kapłanów, oddajemy Ci wszystkich kapłanów, którzy służą nam w codzienności. Prosimy Cię, wypraszaj im wraz z nami dar świętości.

Święty Franciszku – módl się za nami.

 

Dzień 5

O przedziwna wielkości i zdumiewająca ła­skawości! O wzniosła pokoro! O pokorna wzniosłości, bo Pan wszechświata, Bóg i Syn Boży, tak się uniża, że dla naszego zbawienia ukrywa się pod niepozorną postacią chleba! Patrzcie, bracia, na pokorę Boga i wylewajcie przed nim serca wasze, uniżajcie się i wy, abyście zostali wywyższeni przez Niego. (LZ 27-28)

Święty Franciszku, pokorny i ubogi Bracie, prosimy Cię, wstawiaj się za nami, prosząc dla nas o dar prawdziwej pokory i ubóstwa, na wzór naszego Pana, który uniżył się w sposób najbardziej radykalny.

Święty Franciszku – módl się za nami

 

Dzień 6

I kochaj tych, którzy sprawiają ci te trudności. I nie żądaj od nich czego innego, tylko tego, co Bóg ci da. I kochaj ich za to; i nie pragnij, aby byli lepszymi chrześcijanami. I niech to ma dla ciebie większą wartość niż życie w pustelni. (LM 5-8)

Święty Franciszku, który z wielką cierpliwością znosiłeś przeciwności i kochałeś swoich nieprzyjaciół, proś o tę łaskę dla nas, abyśmy przyjmowali to, co nas spotyka z ufnością, i abyśmy z serca przebaczali tym, którzy nas krzywdzą.

Święty Franciszku – módl się za nami.

 

Dzień 7

Wiedzcie, że w obliczu Boga są pewne rzeczy bardzo głębokie i wzniosłe, które wśród ludzi uważane są niekiedy za liche i godne odrzucenia; a inne rzeczy są dla ludzi drogie i godne uwagi, które w obliczu Boga uchodzą za najlichsze i godne odrzucenia. (LK 2-3)

Święty Franciszku, oczy twojego ciała słabły, ale Pan dał Ci łaskę przenikliwego wzroku duchowego, prosimy cię, módl się za nami, abyśmy potrafili patrzeć na nas samych i świat wokół, spojrzeniem przenikniętym światłem Ducha Świętego.

Święty Franciszku – módl się za nami.

 

Dzień 8

Jakikolwiek sposób wydaje ci się lepszy, aby podobać się Panu Bogu i iść Jego śladami, i za Jego ubóstwem, postępuj tak z błogosławień­stwem Pana Boga i z moim pozwoleniem. (LL 3)

Święty Franciszku, który z trudem i zaangażowaniem szukałeś drogi, na którą powołał Cię Pan, wypraszaj nam dar dobrego rozeznawania woli Bożej względem nas.

Święty Franciszku – módl się za nami.

 

Dzień 9

Wszyscy, którzy miłują Pana z całego serca, z całej duszy i umysłu, z całej mocy i miłują bliźnich swoich jak siebie sa­mych, a mają w nienawiści ciała swoje z wadami i grzechami, i przyjmują Ciało i Krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, i czynią godne owoce pokuty: O, jakże szczęśliwi i błogosławieni są oni i one, gdy takie rzeczy czynią i w nich trwają, bo spocznie na nich Duch Pański i uczyni u nich mieszkanie i miejsce pobytu, i są synamiOjca niebieskiego, któ­rego dzieła czynią, i są oblubieńcami, braćmi i mat­kami Pana naszego Jezusa Chrystusa. (LW 1-7)

Święty Franciszku, którego Najwyższy powołał na drogę pokuty ewangelicznej, prosimy cię, wypraszaj nam tę łaskę, abyśmy zawsze pozostawali wierni naszemu powołaniu i szli śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Święty Franciszku – módl się za nami

 

oprac. s. Judyta

Może Cię również zainteresować