Modlitwa św. Weronika Giuliani

Różaniec ze świętą Weroniką Giulinia

16 marca 2020

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga…, Ojcze nasz…, 3x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Część I radosna

Tajemnica I: Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Pozwoliłam ci zrozumieć, że w akcie wcielenia się Bożego Słowa, bardzo się Bogu podobała moja odpowiedź: Oto Ja, służebnica Pańska. Pozwoliłam ci pojąć jak miłe było Bogu moje pokorne posłuszeństwo. Przyodziałaś się cała w moje cnoty, a ja ogołociłam cię z tego, czego Bóg w tobie nie chciał.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica II: Nawiedzenie świętej Elżbiety

Podczas święta Nawiedzenia otrzymałam łaskę trzech łask; dusza moja została umocniona i poczułam w swoim wnętrzu dotknięcie Boga, poprzez które zapalił we mnie nowe pragnienie cierpienia. Trwałam w woli Bożej i cała byłam spragniona, aby postępować w życiu Bożym, pośród cierpień, w cierpieniach i z cierpieniami.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica III: Narodzenie Pana Jezusa

Oto nadeszło Boże Narodzenie. Nie traćmy więc czasu, załóżmy się, kto z nas może ściślej zjednoczyć się z Boskim Dzieciątkiem. Nie zwracaj uwagi na Jego małość, na to, że stał się nic nieznaczący i pogardzany, w nędznym żłobie pomiędzy zwierzętami, drżący z zimna. Mówię ci, abyś uświadomił sobie, że to jest ten sam Bóg, wielki, potężny, nieskończona Miłość, która zaprasza wszystkich, aby kierowali ku Niej swe serce.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica IV: Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Córko, pragnę, abyś ofiarowała siebie: twoje ciało wraz z uczuciami, duszę wraz z trzema władzami, życie i krew ku czci mojego Syna; abyś upodobniła się do Niego; abyś była zjednoczona z ofiarami, które On czynił dla ciebie i które Ja czyniłam. Odtąd każde działanie, które podejmiesz, łącz zawsze ze wszystkim dziełami mojego najświętszego Syna, od pierwszej chwili Jego wcielenia aż po ostatni oddech na krzyżu ofiarowany Odwiecznemu Ojcu.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica V: Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

O życie ukryte Jezusa, ty jesteś szkołą doskonałości! Wydaje mi się, że w tym ukryciu również dusza prowadzi życie ukryte na drodze zjednoczenia w miłości; ponieważ ona nic nie może zdziałać, ale Pan działa w niej wszystko i wypełnia duszę najdoskonalszymi działaniami. Ona czuje się cała chętna do mówienia, pełna poznania Bożego, ale nie może mówić. I to sprawia, że umiera dla wszystkich rzeczy zewnętrznych i wewnętrznych. Gdy trwa w tym ukrytym życiu zjednoczenia z Bogiem, nie może bez bólu wypowiedzieć tego co zachodzi pomiędzy nią a Bogiem, ani piórem ani słowem, dlatego trwa w milczeniu.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

 

Część II bolesna

Tajemnica I: Modlitwa Pana Jezusa w Ogrojcu

Wydawało mi się, że widziałam naszego Pana, całego w krwawym pocie, jak wtedy gdy modlił się w Ogrodzie. Również ja doświadczyłam ogromnego cierpienia, ponieważ Pan dał mi poznać, że w tej godzinie, gdy On ofiarował swoją wolę woli Ojca Odwiecznego, odczuwał w sercu ogromny ból, widząc przewrotny upór wszystkich upartych i to, jak mało cenią jego najdroższą krew. To był największy ból, jakiego doświadczał w swym wnętrzu.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica II: Ubiczowanie Pana Jezusa

Wydawało mi się, że zrozumiałam, że Pan chciał dać mi odczuć nieco cierpień, których doświadczył podczas biczowania. W jednej chwili dał mi poczuć straszne męki, ale nie potrafię ich opisać. Pamiętam tylko wewnętrzny ból z powodu udręki, jaką przecierpiał dla mnie mój Odkupiciel. O Boże! Jak wielki ból cierpiałam z powodu moich grzechów oraz z powodu jego udręk i cierpień.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica III: Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa

Pan Jezus zdjął koronę cierniową i nałożył ją na moją głowę. Odczuwałam kolce, które przebijały nawet wnętrze ust, uszy, całą głowę, oczy, skronie i mózg. Zadawały mi takie cierpienie, że upadłam na ziemię jak martwa. Pan podniósł mnie z ziemi i powiedział: To cierpienie będziesz odczuwała do końca życia, czasami bardziej, a innym razem mniej, według mojej woli.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica IV: Droga krzyżowa

Trwając pewnego dnia na modlitwie w celi, wydaje mi się, że widziałam naszego Pana, który miał na ramionach wielki krzyż. Zapytał mnie: „Czego pragniesz?” Odpowiedziałam: „Tego krzyża, i pragnę być cała Twoja, aby Cię kochać”. Ponownie zapytał mnie: „Czego pragniesz?” Odpowiedziałam: „Chciałabym nie dopuścić do tego, aby ktokolwiek Cię obraził”. Po raz trzeci na to samo pytanie odpowiedziałam: „Mój Panie, nie pragnę niczego innego, jak tylko pełnić Twoją wolę, cierpieć dla Twojej miłości, być cała Twoja”. W tym momencie zdjął wspomniany krzyż ze swoich ramion i położył na moje.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica V: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

„Już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus”. Czułam w mojej duszy tak odciśniętego Jezusa Ukrzyżowanego, że wydawało mi się, że to On działa, On mówi, On myśli, On jest władcą i wykonawcą wszystkiego. To wszystko pozwala mi poznać tę żywą i czystą wiarę, którą odczuwam w sobie; i nie mogę wyrazić tego wszystkiego co ona działa we wnętrzu mojej duszy.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

 

Część III chwalebna

Tajemnica I: Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Dusza moja uczestniczyła w tej radości, jaką przeżywała Najświętsza Maryja w chwili, gdy zmartwychwstał jej Najświętszy Syn. Uczestniczyła Ona wtedy we wszystkim, czym teraz i przez całą wieczność będzie się cieszyła, to znaczy w błogosławionym widzeniu; ponieważ jak uczestniczyła w mękach i cierpieniach Syna, tak jej dusza uczestniczyć będzie tym wszystkim, czym można się radować tam w raju.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica II: Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Ponownie otrzymałaś łaskę nad łaski: twoja dusza zakosztowała odrobiny tego, co czułam, gdy mój Najświętszy Syn wstąpił do nieba i pociągnął mnie ze sobą i miałam udział w tym raju, w którym uczestniczą wszyscy błogosławieni. Poznałaś, że było wolą Bożą, abym pozostała na ziemi dla dobra Kościoła świętego, aby uczyć i wychowywać nowych chrześcijan.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica III: Zesłanie Ducha Świętego

W jednej chwili zobaczyłam jakby kolumnę całą z ognia, która zbliżała się do mnie. Cały ten ogień utworzył okrąg wokół mnie. Czułam się jak w piecu. O Boże! Czułam się trawiona przez najbardziej tajemnicze płomienie; wydawało mi się, że Miłość Boża oczyszcza mnie, ogałaca i udziela mi się. Czułam się zdolna, aby Go kochać.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica IV: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Miałam możliwość doświadczyć nieco z tej radości, którą przeżywał cały raj, gdy Najświętsza Maryja została wzięta do nieba. Tu moja dusza zrozumiała to, czego nie mogę opowiedzieć, ani wyrazić słowami. Niech wszystko będzie na chwałę Bożą!

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica V: Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi

Cały rodzaj ludzki podziękował Najświętszej Maryi i została Ona ogłoszona pośredniczką u Boga dla nas wszystkich. Cały raj uznał ją za swoją Królową i Panią nieba i ziemi. Kiedy pozwoliła mi to zrozumieć, poprzez wewnętrzne poznanie, wydaje mi się, że moja dusza kosztowała poprzez miłość czegoś Boskiego. Wszystko niech będzie na chwałę Bożą!

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

 

Część IV światła

Tajemnica I: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Podczas święta świętego Jana Chrzciciela, ukazał mi się ten chwalebny święty i powiedział: „Przychodzę znowu, aby ci powiedzieć, abyś porzuciła wszelkie upodobanie w ziemskim przepychu. Oddaj się cała Bogu i nie lgnij do marności i grzesznych spraw. Niech wszystkie twoje myśli będą w Bogu”.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica II: Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej

Ja jestem twoim Bogiem miłości, Ja jestem twoim wiernym Oblubieńcem, Ja jestem twoim umiłowanym, a ty jesteś moją umiłowaną. Czego pragniesz?

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica III: Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Pamiętam, że zawsze odczuwałam przyjemność w słuchaniu słowa Bożego, szczególnie świętych kazań; pewne poruszenie w moim sercu wywoływali szczególnie ci kaznodzieje, którzy mówili na temat cnót lub poruszali temat niezmiernej miłości Boga z jakimś przykładem z życia świętych. Podobnie gdy przepowiadanie dotyczyło Najświętszego Sakramentu, o! jak zadowolona była moja dusza!

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica IV: Przemienienie na górze

Zrozumiałam, że gdy Zbawiciel był pośród nas, śmiertelników, działał, nawracał, głosił; ale to wszystko było wcześniej wewnętrznie zdziałane, ponieważ najpierw tam w górze, w łonie Ojca, poprzez zjednoczenie miłości, było nakazane, udoskonalone i zdziałane.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Tajemnica V: Ustanowienie Eucharystii

Jezus jest naszym bratem, aby wszystkim dać udział w tym, co nam wysłużył przez Odkupienie; dla nas i dla dobra naszych dusz opuścił całe swe mienie; On sam chciał pozostać wśród nas aż do końca świata; i uczynił to, abyśmy uczestniczyli we wszystkich Jego skarbach, w Jego zasługach, w Jego krwi, w Nim całym i aby być pokarmem dla naszych dusz.

Ojcze nasz…, 10x Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…, O mój Jezu…

Święta Weroniko – módl się za nami.

Pod Twoją obronę…

Może Cię również zainteresować